Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Chcesz otrzymać kod rabatowy?

Zapisz się do naszego newslettera!

Jak wykorzystać designerskie krzesła we wnętrzach?


Odpo­wied­nio dobrane i dosto­so­wane do obec­nych stan­dar­dów krze­sła to dziś nie­od­łączny ele­ment wystroju mod­nego wnę­trza. Z roku na rok coraz wię­cej osób decy­duje się na urzą­dze­nie miesz­ka­nia w nowo­cze­snym stylu (na szczę­ście!). Do lamusa dawno ode­szły toporne meblo­ścianki i bukowe krze­sła w stylu lat 90, a już na pewno nie­co­dzien­nym wido­kiem jest dziś par­kiet dru­ko­wany na lino­leum- nie­od­łączny ele­ment wystroju poprzed­niej dekady. To co dziś sta­nowi prym to na pewno ory­gi­nalne desi­gner­skie krze­sła. 

Jakie krze­sła desi­gner­skie warto wybrać i dla­czego?

Wszystko zależy od tego jakie wnę­trze urzą­dzamy i jaki efekt chcemy osią­gnąć. Pla­sti­kowe prze­zro­czy­ste krze­sła ze względu na funk­cjo­nal­ność i dużą odpor­ność na zary­so­wa­nia cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią pod­czas urzą­dza­nia kuchni czy jadalni. Kupione u uczci­wego sprze­dawcy będą wyko­nane z wyso­kiej jako­ści poli­wę­glanu, który można myć nawet sil­nymi deter­gen­tami. Do nie­dawna na rynku dostępny był jeden model prze­zro­czy­stego krze­sła, dziś możemy wybie­rać mię­dzy prze­zro­czy­stymi krze­słami z podło­kiet­ni­kami, krze­słami bez podło­kiet­ni­ków, trans­pa­rent­nymi lub przy­dy­mio­nymi. Z kolei krze­sła tapi­ce­ro­wane będą sta­nowiły ozdobę nowo­cze­snego salonu, biura, sypialni lub gar­de­roby. Sze­roki wachlarz tka­nin obi­cio­wych pozwala stwo­rzyć ide­alne krze­sło do każ­dego rodzaju wnę­trza. To samo tapi­ce­ro­wane krze­sło może stać we wnę­trzu typu loft a w innym obi­ciu two­rzyć ozdobę miesz­ka­nia w stylu vin­tage, ogra­ni­cza nas jedy­nie wyobraź­nia i wybór tka­nin u pro­du­centa.

5 rze­czy, na które warto zwró­cić uwagę wybie­ra­jąc krze­sła:

  • przede wszyst­kim kom­for­to­wość, czyli czy sie­dzi się na nich wygod­nie,
  • czy ich design pasuje do stylu panu­ją­cego w miesz­ka­niu,
  • czy współ­grają ze sto­łem, przy któ­rym będą stały,
  • mate­riał, z jakiego są wyko­nane – krze­sła odpor­nego na zary­so­wa­nia poli­wę­glanu spraw­dzą się świet­nie w domu, w któ­rym są dzieci,
  • funk­cjo­nal­ność krze­sła, przy wybo­rze krze­seł do restau­ra­cji lub krze­seł ban­kie­to­wych ważne jest, aby były łatwe w prze­cho­wy­wa­niu.

Im więk­szy wybór, tym trud­niej wybrać jeden zestaw desi­gner­skich krze­seł. Warto decy­do­wać się na zakup u bez­po­śred­niego impor­tera lub pro­du­centa, ofe­rują naj­niż­sze ceny i naj­wyż­szą jakość w dodatku klient ma pew­ność, że otrzy­mał towar z pierw­szej ręki.

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *