Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Chcesz otrzymać kod rabatowy?

Zapisz się do naszego newslettera!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dotd.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  DotDesign Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Braniborskiej 14, 53-680 Wrocław
  NIP: 899-23-81-882
  REGON: 93227167700000
  KRS: 0000221950
  Tel. +48 532 888 999
  E-mail: biuro@dotd.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
  podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
  lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
  Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
  zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność
  gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/
  sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści

zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w
szczególności z numerów PKD.

 1. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
  umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek
  stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
  stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
  2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
  Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
  podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
  zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
  Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
  błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych towarów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
  towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
  przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
  oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
  otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
  sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
  elektronicznej.
  5.Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią
  zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem ma charakter terminowy i trwa
  przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z
  zakupem Towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7.W przypadku produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez oznaczonego
terminu realizacji zamówienia, czas realizacji może przekroczyć 12 tygodni.

§4
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność przy odbiorze (pobranie),
  • płatność ratalna za pośrednictwem “Platforma” Sp. z o.o. (iRaty),
  • leasing za pośrednictwem „Platforma” sp. z o.o. (iLeasing).
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
  niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
 5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a
  w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty
  za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania
  należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od
  umowy sprzedaży.
 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
  zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej
  autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego
  następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.
 8. W przypadku wyboru płatności ratalnej lub leasingu Klient zostaje przekierowany na stronę
  internetową Platforma sp. z o.o. w celu wypełnienia wniosku o raty. Udzielenie kredytu/
  leasingu uzależnione jest od zdolności kredytowej Klienta i od pozytywnej weryfikacji
  wniosku przez Platforma sp. z o.o. Sklep nie ma wpływu na przyspieszenie procesu
  weryfikacji, lub dokonanie zmian złożonych przez Klienta wniosków.
 9. W przypadku produktów produkowanych na zamówienie, lub sprowadzanych na żądanie
  Klienta, Sklep pobiera zadatek w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości Towaru.

§5
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do
  odbioru osobistego.
 2. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
  przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w

czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Klient zobowiązuje się do obowiązkowego odbioru zamówionego produktu w terminie i
miejscu określonym w procesie zamówienia. Ponadto, Klient jest świadomy, że w razie
konieczności zwrotu produktu z jakiejkolwiek przyczyny, ponosi on odpowiedzialność za
proces zwrotu zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu dotyczącymi zwrotów towarów.
Jeśli Klient nie dokona odbioru zamówionego produktu w terminie i miejscu określonym w
procesie zamówienia, ponosi on odpowiedzialność za koszty związane z nieodebraniem
zamówienia oraz za koszty zwrotu produktu.

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową,
  regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24
  miesięcy.
 2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien
  zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres podany w paragrafie 1.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do
  Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i
  dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/
  Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej
  w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
 4. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:
  • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z
  uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych
  praktyk;
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w
  odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i
  kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/
  Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz
  publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby
  działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
  Sklep wykaże, że:

A. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie
nie mógł o nim wiedzieć,
B. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane,
z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie
zostało złożone lub w porównywalny sposób,
C. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/
Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;

• jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/
Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
• jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/
Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub
wzoru.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o
  którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że
  konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz
  najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej
  cechy towaru.
 2. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od
  Sklepu:

• wymiany Towaru na nowy;
• naprawy Towaru.

 1. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep
  może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie
  do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub
  nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić
  doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 2. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został
  poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorce o braku zgodności z umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę
  Towaru oraz cel nabycia.
 3. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć
  oświadczenie:

• o obniżeniu ceny;
• odstąpieniu od umowy,

gdy:

• Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
• Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.
4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
• brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował
doprowadzić Towar do zgodności z umową;

• brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
• z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
  jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z
  umową.
 2. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z
  prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z
  umową jest nieistotna.
 4. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do
  Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych
  Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy

na podstawie artykułu 34 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, K-
onsument/Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a

także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową,
jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać
wyłącznie towary zgodne z umową.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na
  swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania
  Towaru lub dowodu jego odesłania.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za
  przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że
  obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
  przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
  §7

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
  Konsumentami/Przedsiębiorcami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
  wyłączona.
 3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
  dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
  wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
  Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące
  mieć wpływ na proces reklamacji.
 4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
  Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
  14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
  terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
  może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
  regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
  dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
  Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
  dokonywany jest na rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
  Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
  dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
  koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany na
  zamówienie Konsumenta/Przedsiębiorcy według jego specyfikacji lub służący
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
  umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Sklep oferuje towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym
  trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez
  Konsumenta/Przedsiębiorce zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść
  nawet 1 000 zł za sztukę.
 12. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia
  usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża
  zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z
  dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • kontakt poprzez formularz;
  • publikacja opinii o towarach;
  • prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa:
  • kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za
  pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych
  Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z
  formularza kontaktowego;
  • publikacja opinii o towarach – polega na publikacji przy określonych towarach
  indywidualnych wypowiedzi Klientów;
  • prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z
  możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy
  dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
  internetowych Sklepu.
  4.Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
  ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja oznacza rozwiązanie przez Klienta
  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rezygnacja odbywa się w zależności od
  świadczonej usługi:
  • usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy
  interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
  • publikacja opinii o towarach – polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;
  • prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
  paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
  subskrybenta usługi.
 4. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,
  łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub
  usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta
  o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail
  wysłanej na adres podany w formularzu.
 5. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
  blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
  pkt 4.
 6. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w
  pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§10

Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
  w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).
  §11
  Środki techniczne
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
  zamówień na towary, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
  Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa JavaScript;
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
  w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
  określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
  zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
  ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
  prawo polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DotDesign Sp. z o.o.
ul. Braniborska 14 , 53-680 Wrocław
53-011 Wrocław
biuro@dotd.pl

Ja _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towa- rów:_____

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:__________________________________________
Adres:_________________________________________________________

Podpis*:_________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ______________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DotDesign Sp. z o.o.
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław
biuro@dotd.pl
Ja niniejszym informuję o wykryciu niezgodności następujących towarów z
umową:__

Data wykrycia niezgodności: _____________________________________
Szczegółowy opis wykrytych niezgodności:___________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:__________________________________________
Adres Klient:___________________________________________________
Roszczenie Klienta:______________________________________________.
Informacje dodatkowe:_____________________________________

Podpis Klienta**:_________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ______________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę
np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik 3

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
  Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
  których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
  analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego jest DotDesign Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
  NIP: 899-23-81-882
  REGON: 93227167700000
  KRS: 0000221950
  Tel. +48 532 888 999
  E-mail: biuro@dotd.pl – zwana dalej „Administratorem”
 3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
  Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
  Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
  polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
  Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
  Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
  danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
  które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
  zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
  wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
  Internetowego

• obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
  zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
  odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
  odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
  techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  §2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
  i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
  co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
  danych osobowych Klientów są wskazane poniżej
  §3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
  zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast
  przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej
  Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki
  na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
  celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel
przetwarzania
danych

Podstawa prawna
przetwarzania / okres
przechowywania danych

Zakres przetwarzanych
danych

Realizacja
Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie
Usługi
Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane
przez okres niezbędny do
wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób
zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko;
adres poczty
elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica,
numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy), adres
IP, ID klienta.

Prowadzenie
ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w
zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane
przez okres wymagany
przepisami prawa
nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu
upływu okresu
przedawnienia
zobowiązania
podatkowego, chyba że
ustawy podatkowe
stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc
od początku roku
następującego po roku
obrotowym, którego dane
dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy), nazwa
firmy oraz numer
identyfikacji
podatkowej (NIP)
Klienta

Ustalenie,
dochodzenie
lub obrona
roszczeń jakie
może podnosić
Administrator
lub jakie mogą
być podnoszone
wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane
przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do
osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy
sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy).

Obsługa
zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane
przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego
przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez
okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do
osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają
przepisy prawa, w
szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy
sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres
email, adres IP

Publikacja
opinii na temat
produktu na
stronach
internetowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO
(zgoda)

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane
dotyczą.

Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż
adres dostawy).

§4

ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
  zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
  podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
  wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
  przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
  odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką
  kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku
  Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
  na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
  przez Klienta.
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
  gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
  do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
  niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
  księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma

windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.

§5
PROFILOWANIE

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
  marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
  zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
  Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
  być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać
  zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
  w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
  sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. Rabaty przyznane drogą zapisu do newslettera się nie sumują i nie dotyczą towarów już przecenionych.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
  zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
  Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy
  też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
  Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
  danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
  oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
  przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
  wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
  przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie

określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

 1. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
  wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
  tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
  elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I

ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
  można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
  są zalogowani;
  • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
  logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
  preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
  optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
  poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
  stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam

dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
Ireland Ltd.;

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
  akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
  wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
  niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
  przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
  samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
  dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
  Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
  Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
  Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
  są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
  które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
  administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
  zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
  Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
  gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
  przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
  demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
  Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można
  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl