+48 532 888 999 biuro@dotd.pl Do GÓRY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dotd.pl

§1
Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  DotDesign Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Wyścigowa 58, 53-011 Wrocław
  NIP: 899-23-81-882
  REGON: 93227167700000
  KRS: 0000221950
  Tel. +48 532 888 999
  E-mail: biuro@dotd.pl
  §2
  Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
  podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 3. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
  lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
  Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
  zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność
  gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/
  sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści
  zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
  Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w
  szczególności z numerów PKD.
 6. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
  umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek
  stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.
  Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w
  szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z
  późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
  93 z późniejszymi zmianami).
 10. Sklep jest wprowadzającym do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny w rozumieniu
  ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
  2015 r. Poz. 1688).
  §3
  Zamówienia
 11. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
  stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamówionych towarów.

 1. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
  towarze w momencie złożenia zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
  przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
  oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
  otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
  sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
  elektronicznej.
  5.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  Kodeksu cywilnego.
  6.W przypadku braku oznaczenia terminu realizacji zamówienia na stronie internetowej
  Sklepu, czas realizacji może przekroczyć 12 tygodni.
  §4
  Płatności
 3. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24),
  • płatność przy odbiorze (pobranie),
  • płatność ratalna za pośrednictwem „Platforma” Sp. z o.o. (iRaty),
  • leasing za pośrednictwem „Platforma” sp. z o.o. (iLeasing).
 4. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 6. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
  niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
 7. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a
  w przypadku płatności pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty
  za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania
  należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od
  umowy sprzedaży.
 8. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
  zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej
  autoryzacji płatności (nie dotyczy pobrania).
 9. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego
  następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.
 10. W przypadku wyboru płatności ratalnej lub leasingu Klient zostaje przekierowany na stronę
  internetową Platforma sp. z o.o. w celu wypełnienia wniosku o raty. Udzielenie kredytu/
  leasingu uzależnione jest od zdolności kredytowej Klienta i od pozytywnej weryfikacji
  wniosku przez Platforma sp. z o.o. Sklep nie ma wpływu na przyspieszenie procesu
  weryfikacji, lub dokonanie zmian złożonych przez Klienta wniosków.
 11. W przypadku produktów produkowanych na zamówienie, lub sprowadzanych na żądanie
  Klienta, Sklep pobiera zadatek w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości Towaru.
  §5
  Wysyłka towaru
 12. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do
  odbioru osobistego.
 13. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
  przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
  czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  §6
  Reklamacje z tytułu rękojmi
 14. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu
  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 15. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu
  towaru wraz z opisem niezgodności.
 16. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 17. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez
  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24
  miesięcy.
 18. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa
  rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
  Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 19. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
  że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z
  drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim
  wypadku alternatywne rozwiązanie.
 20. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
  dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;
  • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
  • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do
  dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,
  przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław https://wiih.ibip.wroc.pl/
  public/
  Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z
  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 21. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
  przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
  §7
  Reklamacje z tytułu rękojmi
 22. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
  Konsumentami.
 23. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
  wyłączona.
 24. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
  dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
  wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
  Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
  mieć wpływ na proces reklamacji.
 25. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
  §8
  Prawo odstąpienia od umowy
 26. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
  Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 27. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
  14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
  terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
  może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
  regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 28. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 29. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
  dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 30. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
  Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
  dokonywany jest na rachunek karty.
 31. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
  Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
  dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 32. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
  koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 33. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
  umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 34. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 35. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania.
 36. Sklep oferuje towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym
  trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez
  Konsumenta/Przedsiębiorce zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść
  nawet 1 000 zł za sztukę.
  §9
  Usługi świadczone drogą elektroniczną
 37. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
  • kontakt poprzez formularz;
  • publikacja opinii o towarach;
  • prowadzenie Konta Klienta.
 38. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 39. Usługa:
  • kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za
  pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych
  Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z
  formularza kontaktowego;
  • publikacja opinii o towarach – polega na publikacji przy określonych towarach
  indywidualnych wypowiedzi Klientów;
  • prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z
  możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy
  dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
  internetowych Sklepu.
  4.Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
  ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od
  świadczonej usługi:
  • usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy
  interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
  • publikacja opinii o towarach – polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;
  • prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
  paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
  subskrybenta usługi.
 40. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,
  łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub
  usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta
  o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail
  wysłanej na adres podany w formularzu.
 41. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
  blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
  pkt 4.
 42. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w
  pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.
  §10
  Ochrona prywatności
 43. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
  w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).
  §11
  Środki techniczne
 44. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
  zamówień na towary, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
  Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa JavaScript;
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
  §12
  Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 45. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 46. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 47. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 48. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
  w ustawieniach konta.
 49. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
  określony w ust. 3.
 50. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
  zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
  ust. 5.
 51. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
  prawo polskie.
  Załącznik nr 1
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  DotDesign Sp. z o.o.
  ul. Wyścigowa 58
  53-011 Wrocław
  biuro@dotd.pl
  Ja _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:_____
  Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________
  Imię i Nazwisko/Nazwa:__________________________________________
  Adres:_________________________________________________________
  Podpis*:_________________________________________________
  *tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
  Data: ______________________________________
  Załącznik nr 2
  FORMULARZ REKLAMACYJNY
  DotDesign Sp. z o.o.
  ul. Wyścigowa 58
  53-011 Wrocław
  biuro@dotd.pl
  Ja niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:__
  Data wykrycia wady: ___________________________
  Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________
  Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________
  Imię i Nazwisko Klienta:__________________________________________
  Adres Klient:___________________________________________________
  Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od
  umowy – (o ile wada jest istotna)*.
  *niepotrzebne skreślić
  Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________
  Informacje dodatkowe:_____________________________________
  Podpis Klienta**:_________________________________________________
  **tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
  Data: ______________________________________
  Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
  skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę
  np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  Załącznik 3
  Polityka prywatności
  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 52. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
  Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
  których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
  analitycznych.
 53. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego jest DotDesign Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Wyścigowa 58, 53-011 Wrocław
  NIP: 899-23-81-882
  REGON: 93227167700000
  KRS: 0000221950
  Tel. +48 532 888 999
  E-mail: biuro@dotd.pl – zwana dalej „Administratorem”
 54. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 55. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
  Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
  Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
  polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
  Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
  Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
  danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
  które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
  zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
  wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
  Internetowego
  • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem
  ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
  przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
  brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 56. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
  zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
  odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 57. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
  odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
  techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  §2
  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 58. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
  i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
  podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 59. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
  co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
  danych osobowych Klientów są wskazane poniżej
  §3
  CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 60. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
  zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast
  przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej
  Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki
  na zlecenie Administratora.
 61. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
  celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  Cel
  przetwarzania
  danych
  Podstawa prawna
  przetwarzania / okres
  przechowywania danych
  Zakres przetwarzanych
  danych
  Realizacja
  Umowy
  Sprzedaży lub
  umowy o
  świadczenie
  Usługi
  Elektronicznej
  Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
  Rozporządzenia RODO
  (wykonanie umowy)
  Dane są przechowywane
  przez okres niezbędny do
  wykonania, rozwiązania lub
  wygaśnięcia w inny sposób
  zawartej umowy.
  Zakres: imię i nazwisko;
  adres poczty
  elektronicznej; numer
  telefonu kontaktowego;
  adres dostawy (ulica,
  numer domu, numer
  lokalu, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj), adres
  zamieszkania/
  prowadzenia
  działalności/siedziby
  (jeżeli jest inny niż adres
  dostawy), adres IP, ID
  klienta.
  Prowadzenie
  ksiąg
  rachunkowych
  Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
  Rozporządzenia RODO w zw.
  z art. 74 ust. 2 ustawy o
  rachunkowości tj. z dnia 30
  stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018
  r. poz. 395)
  Dane są przechowywane
  przez okres wymagany
  przepisami prawa
  nakazującymi
  Administratorowi
  przechowywanie ksiąg
  podatkowych (do czasu
  upływu okresu
  przedawnienia zobowiązania
  podatkowego, chyba że
  ustawy podatkowe stanowią
  inaczej) lub rachunkowych (5
  lat, licząc od początku roku
  następującego po roku
  obrotowym, którego dane
  dotyczą).
  Imię i nazwisko; adres
  zamieszkania/
  prowadzenia
  działalności/siedziby
  (jeżeli jest inny niż adres
  dostawy), nazwa firmy
  oraz numer identyfikacji
  podatkowej (NIP) Klienta
  Ustalenie,
  dochodzenie lub
  obrona roszczeń
  jakie może
  podnosić
  Administrator
  lub jakie mogą
  być podnoszone
  wobec
  Administratora
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
  Rozporządzenia RODO
  Dane są przechowywane
  przez okres istnienia prawnie
  uzasadnionego interesu
  realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej
  jednak niż przez okres
  przedawnienia roszczeń w
  stosunku do osoby, której
  dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez
  Administratora działalności
  gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają
  przepisy prawa, w
  szczególności kodeksu
  cywilnego (podstawowy
  termin przedawnienia dla
  roszczeń związanych z
  prowadzeniem działalności
  gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla umowy sprzedaży
  dwa lata).
  Imię i nazwisko; numer
  telefonu kontaktowego;
  adres poczty
  elektronicznej; adres
  dostawy (ulica, numer
  domu, numer lokalu, kod
  pocztowy, miejscowość,
  kraj), adres
  zamieszkania/
  prowadzenia
  działalności/siedziby
  (jeżeli jest inny niż adres
  dostawy).
  §4
  ODBIORCY DANYCH
  Obsługa
  zgłoszeń
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
  Rozporządzenia RODO
  Dane są przechowywane
  przez okres istnienia prawnie
  uzasadnionego interesu
  realizowanego przez
  Administratora, nie dłużej
  jednak niż przez okres
  przedawnienia roszczeń w
  stosunku do osoby, której
  dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez
  Administratora działalności
  gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają
  przepisy prawa, w
  szczególności kodeksu
  cywilnego (podstawowy
  termin przedawnienia dla
  roszczeń związanych z
  prowadzeniem działalności
  gospodarczej wynosi trzy
  lata, a dla umowy sprzedaży
  dwa lata).
  Imię, nazwisko, adres
  email, adres IP
  Publikacja opinii
  na temat
  produktu na
  stronach
  internetowych
  Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
  Rozporządzenia RODO
  (zgoda)
  Dane przechowywane są do
  momentu wycofania zgody
  przez osobę, której dane
  dotyczą.
  Imię i nazwisko; numer
  telefonu kontaktowego;
  adres poczty
  elektronicznej; adres
  dostawy (ulica, numer
  domu, numer lokalu, kod
  pocztowy, miejscowość,
  kraj), adres
  zamieszkania/
  prowadzenia
  działalności/siedziby
  (jeżeli jest inny niż adres
  dostawy).
 62. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
  zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
  podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 63. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
  wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
  przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 64. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
  odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką
  kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku
  Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
  na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
  przez Klienta.
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
  oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
  gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
  do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
  niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
  księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
  windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
  dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
  polityką prywatności.
  §5
  PROFILOWANIE
 65. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
  marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
  zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
  Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
  być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać
  zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
  w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
  sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 66. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
  zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
  Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy
  też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
  Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
  danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 67. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  §6
  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 68. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której
  dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
  oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
  przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
  wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 69. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
  przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 70. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
  określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
  ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
 71. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
  wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
  tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 72. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
  się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
  elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
  §7
  COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
  ANALITYKA
 73. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
  można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 74. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
  są zalogowani;
  • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
  logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
  preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
  optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
  Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
  poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
  stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
  oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
  Ireland Ltd.;
 75. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
  akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
  wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
  niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 76. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
  przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 77. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
  samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
  dziale pomocy przeglądarki internetowej.
  1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
   Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
   Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
   Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
   oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
   Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
   są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
   które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
   administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
   zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
   Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
   gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
   sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
   przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
   demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
 78. Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można
 79. zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
 80. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= pl